Úvod

 

Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny

 

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 

 

Řešený projekt má tři hlavní cíle:

1. Analyzovat stav a vývoj ohrožených druhů dřevin na území ČR

Projekt zahrnuje v první fázi analýzu stavu výskytu ohrožených druhů dřevin na území ČR. Vzhledem k tomu, že ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. je množství ohrožených druhů dřevin opomenuto, je nutné provést komplexní zhodnocení a určit ohrožené dřeviny, které by měly být zařazeny mezi druhy zvláště chráněné. Tj. na základě zjištěného stavu bude vytvořen kompletní seznam ohrožených druhů dřevin, který bude jedním z podkladů pro Červenou knihu dřevin ČR. Ta bude podkladem pro legislativní úpravy vyhlášky č. 395/1992 Sb., resp. přílohy č. II.

Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie je jako jedno z mála v ČR specializováno na obor dendrologie - hodnocení dřevin a jejich ekologie, a to jak po stránce personální, tak přístrojové techniky. V minulém období zde byla zpracována publikace Dřeviny ČR (grant MŠMT ČR reg. č. LP 0081). Následně byl v roce 2005 na základě žádosti MŽP zpracován Červený seznam dřevin ČR. Řešený projekt je tedy pokračováním dříve zpracovaných materiálů.

Hlavním výstupem této části projektu bude již zmiňovaná Červená kniha dřevin ČR.

 

2. Zhodnotit zastoupení ohrožených druhů vybraných skupin organizmů na území ŠLP Masarykův les Křtiny

 

3. Zhodnotit zastoupení ohrožených druhů vybraných skupin organizmů v lužních lesích na území Biosférické rezervace Dolní Morava

Na dvou vytypovaných územních celcích (ŠLP Křtiny a lužní lesy BR Dolní Morava) bude proveden průzkum ohrožených druhů organizmů a vyhodnocení daných oblastí.

Získané poznatky budou využity při zpracování červených seznamů ohrožených druhů organizmů jednotlivých celků. Za území BR DM budou vydány následující publikace: Červený seznam rostlin BR Dolní Morava, Červený seznam obratlovců BR Dolní Morava a Červený seznam bezobratlých BR Dolní Morava. Dále bude připravena mapa BR Dolní Morava s maloplošnými zvláště chráněnými územími a popisem vybraných ohrožených druhů organizmů. Z území ŠLP Křtiny bude připraven elektronický výstup Červený seznam ŠLP Křtiny.

V rámci uvedených dvou částí projektu bude ve spolupráci s AOPK a BR Dolní Morava provedeno proškolení zaměstnanců státní správy, samosprávy, Lesního závodu Židlochovice a ŠLP Křtiny formou seminářů k determinaci a ochraně vybraných ohrožených druhů. S problematikou ohrožených druhů a jejich ochrany budou formou seminářů seznámeni i studenti VŠ a laická veřejnost, pro nejmenší bude připraveno pexeso s ohroženými druhy BR Dolní Morava. Také budou vydány stručné příručky k ochraně organizmů v elektronické verzi.