Co právě děláme

 

Projekt byl k 30. 4. 2017 úspěšně ukončen

 

Červená kniha - ukázka z Červené knihy dřevin České republiky

 

Červená kniha - ukázka z Červené knihy rostlin lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava.

 

Publicita - V národopisném a vlastivědném časopisu Slovácka Malovaný kraj vyšla informace o Červené knize ohrožených druhů lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava - Bezobratlí.

 

Červená kniha - korektury Červené knihy rostlin lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava byly dokončeny a kniha se připravuje k tisku.

 

Červená kniha - dokončují se korektury Červené knihy rostlin lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava. 

 

Červená kniha - ukázka z Červené knihy obratlovců lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava.

 

Červená kniha - korektury Červené knihy obratlovců lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava byly dokončeny a kniha se již tiskne.

 

Červená kniha - ukázka z Červené knihy bezobratlých lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava.

 

Konference - 5. a 6. října se konala konference Ochrana ohrožených druhů v ČR pořádaná v rámci řešeného grantu. Součástí konference byl křest Červené knihy ohrožených druhů lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava - Bezobratlí. Fotky z konference si můžete prohlédnout zde.

 

Červená kniha - korektury Červené knihy bezobratlých lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava byly dokončeny a kniha se již tiskne. Byly zahájeny redakční práce na Červené knize obratlovců lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava.

 

Červená kniha - dokončují se korektury Červené knihy bezobratlých lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava.

 

Publicita - V národopisném a vlastivědném časopisu Slovácka Malovaný kraj vyšlo čtvrté pokračování článku týkajícího se našeho projektu.

 

Publicita - V národopisném a vlastivědném časopisu Slovácka Malovaný kraj vyšlo třetí pokračování článku týkajícího se našeho projektu.

 

Červená kniha - Byly zahájeny redakční práce na Červené knize bezobratlých lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava. Probíhají intenzivní práce na dokončení Červené knihy obratlovců lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava. Rukopis bude následně předán recenzentům.

 

Terénní průzkumy - pokračujeme v ověřování lokalit druhů zařazených na červené seznamy.

 

Červená kniha - Červená kniha bezobratlých lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava byla recenzována.

 

Publicita - Ve druhém čísle časopisu Malovaný kraj vyšlo pokračování článku o našem projektu.

 

Záchranný program na jaře pokračuje výsevem stratifikovaných semen tis (Taxus baccata), břek (Sorbus torminalis), dub pýřitý (Quercus pubescens) a dřín (Cornus mas). Rovněž bude provedeno školkování sazenic jilmu (Ulmus), které byly vypěstované v loňském roce.

 

Červená kniha - V současné době se dokončuje rukopis Červené knihy bezobratlých lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava. Úvodní kapitoly a texty popisující jednotlivé druhy jsou připraveny. Kompletují se fotografie pro knihu. Rukopis bude následně předán recenzentům.

 

Publicita - V národopisném a vlastivědném časopisu Slovácka Malovaný kraj vyšel článek týkající se našeho projektu.

 

Konference - Zúčastnili jsme se pracovní konference České botanické společnosti na téma „Ohrožená květena ČR a regionální červené seznamy”, která se konala 28.–29. 11. 2015 v Praze. Řešitelé projektu na konferenci přednesli referát (přednesený referát). Projekt zde byl prezentován i prostřednictvím posteru (poster).

 

Záchranný program - Byl proveden výsev semen jilmu (Ulmus) sbíraných v květnu. Semena vyklíčila a semenáčky budou na jaře školkovány. Rouby ohrožených druhů jeřábů Sorbus portae-bohemicaea Sorbus albensis sbírané na konci zimy se ujaly a roubovanci jsou nyní pěstováni v kontejnerech ve školkách. V průběhu roku byl prováděn sběr plodů a semen dalších druhů zařazených do záchranného programu – tis (Taxus baccata), břek (Sorbus torminalis), dub pýřitý (Quercus pubescens), dřín (Cornus mas), mečík bahenní (Gladiolus palustris), ploštičník evropský (Cimicifuga europaea). Semena jilmu byla vyseta a nyní máme na záhonu pěkné semenáčky. Ostatní semena byla stratifikována a výsevy budou provedeny na jaře.

 

Skleníky - V Dykových školkách byly pro potřeby záchranného programu postaveny dva skleníky. Větší skleník má rozměr 8 x 5 m a je s pevnou podlahou. Je určen pro pěstování rostlin v obalech a na kultivačním stole a pro vegetativní množení rostlin. Skleník je vybaven stacionární závlahou s rosiči, která je instalována ve čtyřech řadách na hliníkové konstrukci skleníku. Rozmístění rosičů je navrženo tak, aby byl dosažen ideální závlahový režim pěstovaných rostlin. Menší skleník má rozměr 6 x 3 m. Je určen pro výsevy do volné půdy a do půdy vylepšené substráty. Proto je řešen jako mobilní a na potřebném místě je kotven v zemi pomocí 8 kotev. I tento skleník je vybaven závlahou. Jedná se o mobilní závlahu napojovanou na rozvody vody ve školce. Závlahový systém je flexibilní a umožňuje změnu závlahy ve skleníku od rosičů po kapkovou závlahu. Ke skleníkům byla umístěna pamětní deska.

 

Zpracování dat – Excerpované údaje průběžně zpracováváme. Lokality, sběratelé a doba sběru ze sched a literatury jsou přepisovány do excelových tabulek. Následně bude k těmto údajům vytvořena vrstva GIS. Zpracované údaje budou následně předány do Nálezové databáze AOPK.

 

Terénní průzkumy - Od jara do podzimu byly prováděny terénní průzkumy (na území ŠLP, BR DM a u dřevin na území celé ČR). Jejich cílem bylo ověření (potvrzení) výskytu sledovaných druhů, nebo průzkum vybraných území. Na území ŠLP, BR DM byly sledovány druhy zařazené na příslušný ČS. Z dřevin (území ČR) se jednalo např. o Dorycnium herbaceum, Fumana procumbens, Rosa spinosissima, Prunus fruticosa, P. tenella, P. mahaleb, Chamaecytisus ssp., Cornus sanguinea subsp. australis a subsp. hungarica, Salix repens, S. rosmarinifolia. Intenzivnější průzkumy byly prováděny v oblasti jižní Moravy, Českého krasu a Dokeska.

 

Herbáře - Navštěvujeme herbáře, ve kterých sbíráme data o ohrožených druzích. Pro Červenou knihu dřevin ČR excerpujeme údaje především z „větších“ herbářů. Tedy z herbáře Národního muzea v Praze, Přírodovědecké fakulty UK, Moravského zemského muzea, Přírodovědecké fakulty MU. Pro regionální červené seznamy jsou data excerpována i z herbářů regionálních muzeí (Znojmo, Mikulov, Vyškov, Prostějov). Stranou nezůstaly ani sběry uložené v herbáři Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

 

Literatura - Údaje o výskytu ohrožených druhů jsou, kromě herbářů, excerpovány i z literatury. Jedná se především o různé regionální květeny a floristické kurzy.

 

Červené seznamy - Vytváříme pracovní verze červených seznamů a konzultujeme je s dalšími odborníky. Na základě jejich připomínek jsou červené seznamy upravovány.

 

Rouby - Před koncem zimy byly na lokalitách odebrány rouby dvou ohrožených druhů jeřábů (Sorbus portae-bohemicae, Sorbus albensis). Ty byly uloženy v chladicím boxu a na jaře budou naroubovány na jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia).